IVEPARTS
ul. Naramowicka 74, Poznań

KUP ONLINE LUB
ZADZWOŃ 606 476 688

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma IVEPARTS, producent lub dystrybutor produktu objętego gwarancją zwaną dalej IVEPARTS, gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, do którego wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne ujawnione w okresie trwania gwarancji z wyjątkiem opisanych w dalszych puntach gwarancji, będą usuwane bezpłatnie pod warunkiem stosowania się do procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

2. Okres gwarancji trwa tyle, ile podano na stronie 1 Karty Gwarancyjnej i rozpoczyna się: 

2.1 od dnia sprzedaży przez firmę IVEPARTS lub jej autoryzowanego dealera z wył. pkt. 2.2

2.2 jeżeli sprzedaż nastąpiła po 45 dniach od dnia wydania z magazynu, okres gwarancji rozpoczyna się od 46 dnia po wydaniu z magazynu IVEPARTS. 

3. Karta Gwarancyjna jest nieważna:

 • bez daty sprzedaży, pieczątki i podpisu sprzedawcy
 • bez numeru seryjnego (bądź adnotacji IVEPARTS o jego braku)
 • jeżeli niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w niej danych

4. Klient ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania. 

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie. 

6. Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny lub zaistniałe uszkodzenia nie podlegają gwarancji, IVEPARTS może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem i ewentualnym czyszczeniem oraz konserwacją przeto oraz kosztami transportu. 

7. Gwarancji nie podlegają:

7.1 uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej 

7.2 uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub transportu

7.3 uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej (tam gdzie to dotyczy)

7.4 materiały eksploatacyjne jak np. baterie, akumulatory, a także inne elementy wymienione w instrukcji obsługi, które wyłącza się spod gwarancji

7.5 uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia sprzętu, a także przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza, pyły itp.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

8.1 zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych z numerami seryjnymi

8.2 dokonania napraw bądź przeróbek bez pisemnej zgody

8.3 zgubienia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej.

9. IVEPARTS nie odpowiada za współpracę urządzenia ze sprzętem innych producentów.

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem sprzętu. 

11. IVEPARTS może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy prawne. 

12. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad z powodu braku określonego modelu urządzenia w ofercie handlowej producenta, IVEPARTS zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego urządzenia na inny model o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych. 

13. Czas i koszty naprawy gwarancyjnej

13.1 Ujawnione usterki będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do IVEPARTS

13.2 Okres naprawy może wyjątkowo ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta, firma IVEPARTS dołoży jednak wszelkich starań, aby naprawy dokonać w jak najkrótszym czasie

13.3 Koszt transportu sprzętu OD i DO IVEPARTS, ponosi nabywca. 

14. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu w terminie 90 dni, IVEPARTS zastrzega sobie możliwość obciążenia nabywcy kosztami przechowania. 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Szanowny Kliencie, jeżeli masz problem ze sprzętem:

 • sprawdź, czy sposób rozwiązania problemu nie został rozwiązany w instrukcji obsługi
 • skontaktuj się z firmą IVEPARTS telefonicznie, faksem lub e-mailem:
 • tel. 606 476 688, e-mail: sklep@ive-parts.pl
 • jeżeli firma IVEPARTS nie będzie w stanie zdalnie usunąć usterki, ustali z Tobą warunki dostarczenia wadliwego sprzętu do serwisu
 • prawidłowo przygotowany sprzęt należy dostarczyć do serwisu IVEPARTS osobiście lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej ustalonej każdorazowo z firmą Iveparts pod adres: ul. IVEPARTS Naramowicka 74, Poznań 

JAK PRZYGOTOWAĆ SPRZĘT DO WYSYŁKI:

 1. Wypełnij wyraźnie rubryki na ostatniej stronie.
 2. Dołącz na osobnej kartce opis uszkodzenia.
 3. Dołącz do urządzenia oryginał Karty Gwarancyjnej i wszystkie części zakupione w komplecie.
 4. Zabezpiecz sprzęt na czas transportu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu)